Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Productie bedrijven groeit minder snel door personeelstekort

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Productie bedrijven groeit minder snel door personeelstekort

Bijna de helft van de bedrijven produceert minder snel of levert minder diensten dan ze zouden willen. Dit komt vooral door een tekort aan personeel. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête van het CBS. Vooral voor transportbedrijven, IT-bedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening zorgen personeelstekorten voor problemen. De personeelstekorten remmen de groei van de Nederlandse economie.

Conjunctuurenquête

In de Conjunctuurenquête vraagt het CBS bedrijven uit verschillende sectoren hoe ze er economisch voorstaan. Daarmee vormt het een van de graadmeters voor de stand van de economie. Ook komt uit de enquête naar voren welk aandeel van de ondernemers aan het begin van een kwartaal productiebelemmeringen ervaart.

naar boven

17% van bedrijven wordt beperkt door tekort aan personeel

In het 4e kwartaal van 2017 geeft bijna de helft van de bedrijven aan beperkt te worden in het uitvoeren van activiteiten en dus minder te produceren. Dit aandeel is de afgelopen jaren bijna stabiel gebleven: vanaf 2015 schommelt het tussen de 40% en 50%.

In 17% van de gevallen produceren bedrijven minder snel door een tekort aan personeel (zie onderstaande afbeelding). De Conjunctuurenquête laat de verschillen zien tussen sectoren. Er zijn sectoren waar relatief weinig bedrijven productieproblemen ervaren door een tekort aan personeel. Daar staat tegenover dat er ook sectoren zijn waar dit juist wel speelt. 

Zo ervaren veel bedrijven uit de vervoersbranche en uit de sector informatie en communicatie (voor een belangrijk deel IT-bedrijven) problemen door tekorten aan personeel. In de sector verhuur en overige zakelijke diensten zegt maar liefst 31% van de ondernemers problemen te hebben door een tekort aan arbeidskrachten. Deze sector bestaat onder meer uit uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en hoveniers. Ook in de bouw heeft een groot deel van de bedrijven problemen met personeelstekorten.

naar boven

Personeelstekort de belangrijkste reden voor productieproblemen

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven belemmeringen hebben bij de productie. In onderstaande afbeelding staan deze redenen: 

Sinds de jaren na de economische crisis verschuift de oorzaak van de productieproblemen:

  • Een belangrijke reden waarom bedrijven worden belemmerd in hun productie is het tekort aan krachten. Het kan dan gaan om een kwantitatief tekort (te weinig beschikbare kandidaten) of een kwalitatief tekort (te weinig kandidaten die voldoen aan de functie-eisen). Bedrijven die niet meer de juiste mensen kunnen vinden, worden beperkt in hun innovatie en groei. Voor 17% van de ondernemers speelt dit (in vierde kwartaal 2017). Vanaf de 2e helft van 2017 is dit zelfs dé grootste belemmering voor bedrijven. In 2015 hadden slechts 5% van de ondernemers problemen door personeelstekorten.

  • De economie groeit, waardoor de vraag in de markt stijgt. Zo trekt de export aan en hebben consumenten steeds meer te besteden. Voor ondernemers is het ervaren van onvoldoende vraag dan ook steeds minder een oorzaak van productiebelemmeringen. In het 4e kwartaal van 2017 ervaart ruim 9% van de bedrijven problemen door onvoldoende vraag. Aan het begin van 2015 lag dit nog ruim boven de 20%.

  • Ook spelen ‘financiële beperkingen’ steeds minder een rol. Dit komt doordat bedrijven steeds meer geld hebben en omdat zij gemakkelijker financiering kunnen regelen. Nog maar 6,5% van de bedrijven ervaart productieproblemen door een gebrek aan geld. In 2015 was dit nog ongeveer 10%.

naar boven

Verschillende oorzaken van productieproblemen per sector

Het tekort aan personeel is niet in elke sector de hoofdreden waarom de productiegroei wordt afgeremd.

  • 28% van de bedrijven in de delfstofwinning wordt beperkt door onvoldoende vraag uit de markt. Waarschijnlijk gaat het hier voor een belangrijk deel om de dalende vraag naar aardgas.

  • De bouw heeft - naast personeelstekorten - te maken met tekorten aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Ruim 13% van de bouwbedrijven wordt hierdoor belemmerd. 

  • In de kunst-, cultuur- en sportsector blijkt het gebrek aan financiële middelen juist vaak een reden te zijn waardoor bedrijven worden beperkt in hun activiteiten. Voor 17%  van de bedrijven in deze sector speelt dit.

  • Bedrijven in de agrarische sector hebben veel vaker dan gemiddeld last van het weer. Bijna 18%  van de ondernemers wordt beperkt in de productie door de weersomstandigheden.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio